Aarhus by er vokset og vokser fortsat, hvilket har medført, at kapaciteten på byens nuværende rensningsanlæg er blevet utilstrækkelig. Det er derfor besluttet at bygge et helt nyt moderne anlæg – Rewater – som kan leve op til dagens miljøkrav. 

I 2017 var politikerne første gang ude i en for-høring, som medførte en ophedet debat om placeringen. Forslaget gik ud på at placere det mod syd langs med Strandvejen, og da man indså, at det ville medføre forøgede problemer med stillestående vand, mere tang og lugtgener, var en del af forslaget at fylde Tangkrogen op helt hen til den anden side af Carl Nielsens Vej.

Dette vakte alvorlig borgermodstand, og politikerne lovede at komme op med alternative forslag. Der kom et hovedforslag og to alternativer på bordet.

Vi mener meget klart, at Alternativ 1 er langt den bedste placering, da det helt eliminerer behovet for flytning af blødbund, hvilket er ensbetydende med klapning af forurenet materiale andet steds i indre danske farvande.

I mellemtiden har havnen udlejet dette areal til jordbehandlingsfirmaet Norrecco. Således er der nu officielt kun et valg mellem Hovedforslaget og Alternativ 2.

Dette ønsker vi lavet om med følgende begrundelse:

  • Som redegjort for i afsnittet under havnen viser det sig, at man sagtens kan fordoble havnens kapacitet uden at hælde fyld i Aarhusbugten.

Placeringen af et jordbehandlingsanlæg på havnen er fuldstændig forkert. En central placering på land, fx tæt på E45, ville give en meget bedre logistik. Nåde for tilgang af forurenet jord og videreransport til jordens slutdestination.  En placering netop på det areal, som kommunen har afsat til tør-havn, ville være helt ideelt.

Norecco beskriver selv deres måde at håndtere affaldet på således:

  • ”Vi modtager, behandler og afsætter genanvendelige fraktioner fra bygge- og anlægsprojekter og kommunale ordninger på vores modtageanlæg. Efterfølgende sælger vi mest muligt videre til nyttiggørelse, fx til anlægsprojekter, genanvendelse eller forbrænding”.
  • “Skulle der være et restprodukt, som det ikke er muligt at oparbejde eller genanvende med den nuværende teknologi, så sørger vi for at det sendes sikkert til deponering.”

Det er helt åbenlyst, at hvis der ikke skal hældes fyld i Aarhusbugten, vil alt skulle transporteres først ned til havnen og derefter bort igen. Det er helt tåbeligt og belaster trafikken ind gennem byen med tung transport. Se også på Norrecco’s hjemmeside, hvordan deres andre placeringer i Danmark ligger.

Selvfølgelig skal en indgået lejeaftale respekteres, men som i ethvert andet kontraktligt forhold, kan den ene part invitere til en forhandling om at komme ud af kontrakten igen.

I dette tilfælde vil det givetvis koste dækning af flytteudgifter, samt et tillæg hertil for bøvl og administration osv. Måske vil Norrecco endda spille ud med krav om yderligere kompensation for ”tort og svie” eller andet, men under alle omstændigheder, vil der blive tale om en besparelse på flere hundred millioner i forhold til den nuværende situation, hvor Rewater kun kan placeres efter enten Hovedforlag eller Alternativ 2.

Det vil i øvrigt eliminere klapning og dermed vil det fremrykke godkendelse hos Miljøstyrelsen med mindst et år – og sidst men ikke mindst undgår vi en forværring af den miljøkatastrofe, som Aarhusbugtens tilstand er udtryk for.