Cookies-bemærkning fra vores brugsstatistikværktøj, Matomo:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Foreningens privatlivspolitik

Formål

Medlemskab af foreningen “Beskyt Havmiljøet i Danmark” indebærer accept af nærværende privatlispolitik. Brug af vores hjemmeside indebærer også accept af privatlivspolitikken.

Aftalens indhold

Privatlivspolitik for Beskyt Havmiljøet i Danmark
Seneste ændring af privatlivspolitik den 06.03.2024.

Beskyt Havmiljøet i Danmars dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Beskyt Havmiljøet i Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktpersoner: Formand, Svend Erik Kristensen og kasser, Henrik Olsen
Foreningens postadresse: Strandvejen 126A, 8000 Aarhus C
CVR: 42797987
Telefonnr.: 29451612 (formand)
Mail: sek@beskythavmiloet.dk (formand) og heo@mailinfo.dk (kasser)
Website: beskythavmiljoet.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om vore medlemmer: Navn, mailadresse og telefon.
Vi registrerer ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, herunder CPR-nummer.
Personoplysningerne er registreret i klubbens administrations-systemer CleverReach og Office 365.
Vores hjemmeside registrer kun brugsstatistik og vi videregiver ikke disse data til tredjepart i salgsøjemed. Brugsdata kan dog videregives til tredjepart for at få brugsstatistikken til at fungere.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysningerne fra dig selv (indmelding) eller i kraft af din færden på vores hjemmeside (cookies).

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Vores formål med behandling af medlemsoplysninger

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Politisk at kunne godtgøre i hvor høj grad vi repræsenterer et folkesynspunkt (antal navngivne medlemmer)
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os
 • Udbetaling af dine udlæg

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af politisk arbejde for at kæmpe for foreningens synspunkter på vegne af medlemmerne
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger som medlem eller tidligere medlem
Vi opbevarer af praktiske og administrative hensyn dine almindelige personoplysninger i en periode på op til 5 år fra din udmeldelse fra foreningen
Vi opbevarer generelle oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.